Projekt Vejen til hverdagslivet

Projekt ‘Vejen til hverdagslivet’ skal over 2½ år samarbejde med mindst 10 kommuner for at sikre, at så mange som muligt, der oplever psykisk mistrivsel, får gavn af den nyudviklede evidensbaserede peer-indsats af samme navn.

Projektet skal udvikle en metode til at forankre og sprede indsatsen ved at afprøve to forskellige tilgange til lokal drift af peer-indsatsen. Derudover skal projektet udvikle en social investeringsmodel i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond.

Projektet er støttet af VELUX FONDEN med 6. mio. kroner og iværksat i 1. kvartal 2024.

”Bevillingen støtter den nationale udbredelse af ’Vejen til hverdagslivet’, hvor kommuner og lokale frivillige sammen arbejder vidensbaseret om at løse udfordringen med psykisk mistrivsel. Ud fra den dokumenterede viden om effekten af indsatsen skal bevillingen styrke mange mennesker de kommende år og vise, hvordan sociale opgaver kan løftes på nye måder,” Vibeke Lybecker, programchef i VELUX FONDEN.

Projektet støttes af

Det vil vi lykkes med!

Vi iværksætter projekt ‘Vejen til hverdagslivet’ for at styrke befolkningens mentale sundhed og give flere mennesker mulighed for at overvinde psykiske vanskeligheder. Projektet skal over 2½ år sikre, at så mange personer som muligt får gavn af ‘Vejen til hverdagslivet’, som er en nyudviklet evidensbaseret tilgang til psykisk mistrivsel og psykiske lidelser. Samtidig skal projektet udvikle en social investeringsmodel til forankring og spredning af indsatsen.

‘Vejen til hverdagslivet’ består af et manualiseret gruppeforløb på 10 mødegange samt tilbud om individuelt følgeskab i op til seks måneder. Gruppeforløbene ledes af frivillige peers, som bringer deres egne erfaringer med psykisk sårbarhed med ind i grupperne. Læs mere her.

For en bred gruppe med psykisk mistrivsel

Målgruppen for projektet er personer over 18 år, der oplever nedsat psykisk funktionsevne, svarende til målgruppen for Servicelovens §82d. Dette afspejler, at “Vejen til hverdagslivet” er udviklet med henblik på at understøtte kommunernes muligheder for at arbejde forebyggende under Servicelovens §82. Samtidig ved vi fra lodtrækningsforsøget, at peer-indsatsen også er virksom for personer, som har sværere psykiske vanskeligheder.

De vigtigste skridt i 2024

Projekt ‘Vejen til hverdagslivet’ skal samarbejde med mindst 10 kommuner om at løfte sociale opgaver på nye måder, hvor adgangen til et konstruktivt peer-fællesskab er en mulighed, man tænker med i samarbejdet med borgerne, og hvor frivillige peers kan sætte deres erfaringskompetencer i spil som gruppeledere og gennem individuelt følgeskab. 

1. halvår 2024

Kontakt til 4 kommuner om samarbejde m. Peer-Partnerskabet om peer-indsatsen ‘Vejen til hverdagslivet’

2. halvår 2024

Opstart af peer-gruppeforløb og følgeskab i 4 kommuner m. lokale koordinatorer

Samarbejdsaftaler med 2-3 kommuner og lokale civilsamfundsorganisationer om
peer-gruppeforløb og følgeskab

Uddannelse af lokale koordinatorer i civilsamfundsorganisationer

1. halvår 2025

Fortsat samarbejde med 4 kommuner om peer-indsats

Opstart af peer-gruppeforløb og følgeskab drevet af lokale civilsamfundsorganisationer

Nye lokale samarbejder mellem kommuner, lokale civilsamfundsorganisationer og projektet.

Projektet fortsætter
til midt ’26.

Projektets To tilgange Til Spredning af peer-indsatsen

Intensiv afprøvning i fire kommuner

To steder i landet (København og Fredericia) placeres en lokal koordinator, som skal samarbejde tæt med i alt fire kommuner og lokalsamfundet. Den primære samarbejds-partner i hver kommune er den kommunale §82-indsats.

Gennem det lokale samarbejde samt optimering af driften af peer-indsatsen undersøges det, om det er muligt at gennemføre op til ni forløb af ‘Vejen til hverdagslivet’ årligt i hver kommune, samtidig med at kvaliteten – og dermed effekten – af peer-indsatsen bevares.

I hver kommune forventes der i det sidste projektår et interval på mellem seks og ni årlige peer-forløb. Formålet med denne afprøvning er at blive klogere på, hvordan “Vejen til hverdagslivet” kan skaleres som en ny velfærdsløsning og spredes i større skala.

Styrket lokalt samarbejde i seks kommuner

For at sikre, at peer-indsatsen også kan tilbydes i mindre kommuner, udvikles en ny decentral model, hvor medarbejdere i civilsamfundsorganisationer opkvalificeres til at gennemføre mindst to forløb af ‘Vejen til hverdagslivet.’

Opgaverne vil have mindre intensitet, men bestå af de samme grundelementer som i den anden model: rekruttering af deltagere og frivillige peers samt gennemførelse af peer-indsatsen i samarbejde med den lokale kommune. 

Det er en del af metodeudviklingen, at den lokale medarbejder aflønnes af projektet.

Formålet er at afprøve en decentral model for drift og særligt at undersøge om effekten kan bevares. 

De to tilgange evalueres ud fra deres omkostninger, kapacitet og kvalitet i forhold til lokale forhold. Begge tilgange skal styrke samarbejdet med de kommunale §82. Vores tidligere undersøgelser har vist, at under halvdelen af medarbejderne i §82 oplever at lykkes med brobygning til civilsamfundet, selvom to ud af tre medarbejdere oplever, at borgerne ønsker at deltage i civilsamfundet. Metodeudviklingen i projektet bygger på samskabelse og erfaringerne fra forskningsprojektet.

For at styrke den tidlige indsats overfor psykisk mistrivsel skal projektet i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond udvikle en generisk social investeringsmodel, der er brugbar i forskellige kommuner og som kan finansiere en langsigtet og levedygtig forankring af den evidensbaserede peer-metode.

Sociale investeringer som vej til styrkede tidlige indsatser

For at styrke den tidlige indsats overfor psykisk mistrivsel skal projektet i samarbejde med Den Sociale Investeringsfond udvikle en generisk social investeringsmodel, der er brugbar i forskellige kommuner og som kan finansiere en langsigtet og levedygtig forankring af den evidensbaserede peer-metode.

Denne del af projektet tager udgangspunkt i resultaterne fra forskningsprojektet og gennemføres i samarbejde med 2-3 af de kommuner, som der også er et tæt samarbejde med om det fulde potentiale af ‘Vejen til hverdagslivet.’

Om peer-indsatsen 'Vejen til hverdagslivet'

Peer-Partnerskabet har i samarbejde med Forskningsenheden Psykiatrisk Center København og kommunerne København, Fredericia, Helsingør, Rødovre og Gladsaxe udviklet en ny evidensbaseret peer-indsats kaldet “Vejen til hverdagslivet.”

Det er frivilligt for borgerne at deltage i ‘Vejen til hverdagslivet’ og ens deltagelse er anonym.

  • ‘Vejen til hverdagslivet’ er et 11-ugers gruppeforløb á to timer.
  • Man kan deltage, hvis man er over 18 år og oplever, at noget ikke fungerer i ens hverdag på grund af en psykisk krise eller psykisk sårbarhed. Der er ingen særlige krav til diagnoser.
  • Gruppeforløbet er manualiseret og varetages af to frivillige peers.
  • Når man deltager i gruppeforløbet er der også mulighed for individuelt følgeskab i op til seks måneder.
  • De frivillige, der laver følgeskab, fungerer ikke som bisidder eller part, men tilbyder følgeskab som en personlig støtte.

Gennem et lodtrækningsforsøg er det dokumenteret, at peer-indsatsen “Vejen til hverdagslivet” har signifikante effekter på personlig recovery, funktionsevne og livskvalitet. De kvalitative undersøgelser fremhæver, at peer-indsatsen skaber mange af de centrale forandringer, som er vigtige for mental sundhed, herunder forbundethed med andre, håb, ændringer i opfattelsen af sig selv og andre samt ønsker om at skabe forandringer i ens tilværelse. Metodeudviklingen af peer-indsatsen og effektmålingen blev støttet af VELUX FONDEN.

Baggrunden for projektet

Psykisk mistrivsel er en fremtrædende og voksende problemstilling både i Danmark og globalt, hvilket har skabt et presserende behov for indsatser, der ikke blot parkerer mennesker i en tilværelse som kronisk psykisk syge, men bidrager til, at mennesker kommer sig og kan leve en selvstændig tilværelse, som de selv ønsker det.

Støtte fra andre, der selv har egne erfaringer med psykisk mistrivsel og psykiske lidelser, betragtes som en af de vigtigste enkeltfaktorer for at give mennesker håb og personlig handlekraft til at opbygge et meningsfuldt hverdagsliv og opnå mental sundhed, trods de mange vanskeligheder og begrænsninger, som psykisk mistrivsel kan skabe. Denne form for støtte fra ligesindede kaldes peer-støtte og er en af de få praksisser, hvor der foreligger evidens for understøttelse af menneskers personlige recovery.

Scroll to Top