Projekt Fra Tavs Viden til Aktive Partnerskaber skal i perioden 2023-2026 videreføre kurset i inddragelsesfacilitering samt udvikle et lignende kursus for pårørende. Det centrale i projektet er at styrke menneskers egen stemme i samarbejdet med andre, så flere kommer godt gennem psykiske kriser ved at blive mødt af en inddragende og recovery-understøttende tilgang. 

Med støtte fra:

Projektet skal med udgangspunkt i mødeforberedelsesværktøjet ’personlige statements’ styrke borgernes inddragelse i eget forløb samt skabe bedre forudsætninger for samarbejde og dialog mellem fagprofessionelle, peer-medarbejdere, brugere og pårørende. Dertil vil projektet løbende beskrive lokale praksisser, og hvordan man her lykkedes med at skabe aktive partnerskaber.

Fra Tavs viden til Aktive Partnerskaber gennemføres i samarbejde med Region Hovedstadens Psykiatri, Psykiatrien Region Sjælland, Psykiatrien Region Nord, Københavns Kommune og Randers kommune. Projektet er er videreførelse af det tidligere projekt Peers som Recoveryguider og støttes af Sundhedsstyrelsen med 2.2. mio. kr.

Formål

Projektets formål er, at flere kommer sig af psykiske vanskeligheder, ved at blive mødt af en personcentreret og ligeværdig tilgang.

For at opfylde dette formål skal projektet:

  • Styrke brugernes kompetencer med henblik på deltagelse i fælles beslutninger om eget forløb
  •  Styrke fagprofessionelles og peer-medarbejdere kompetencer med henhold til at samarbejde med brugerne, herunder at facilitere og rammesætte konstruktive møder med brugerne.
  •  Styrke fagprofessionelles og peer-medarbejderes interprofessionelle læring om inddragelse af brugerne i eget forløb.
  • Udvikle ny praksis for den konkrete inddragelse af, og samarbejde med, pårørende.

Målgrupper

  • Voksne borgere i døgn- og ambulant psykiatrisk behandling og/eller modtagere af støtte fra kommunale psykosociale indsatser
  • Pårørende til voksne borgere Voksne borgere i døgn- og ambulant psykiatrisk behandling og/eller modtagere af støtte fra kommunale psykosociale indsatser.
  • Peer-støttemedarbejdere i regionale og kommunale indsatser, herunder i særlig grad lønnede peers, der er en del af den regionale psykiatri eller de psykosociale indsatser i kommunerne.
  • Frontmedarbejdere, udviklingsansvarlige og ledere i den regionale psykiatri samt i de kommunale psykosociale indsatser.

Projektets aktiviteter

Projekt ‘Fra tavs viden til aktive partnerskaber’ har følgende hovedaktiviteter:

Kurser i inddragelsesfacilitering

Projektet viderefører vores kurser i inddragelsesfacilitering, som fokuserer på at styrke borgernes stemme. Kurserne er gratis at deltage i og udbydes, så de dækker hele landet.

På kurserne opnår medarbejdere og peers kompetencer, der kvalificerer dem til at undervise egne kollegaer og brugere lokalt i at anvende personlige statements samt i at styrke inddragelsen af brugerne.

Beskrivelses af lokal praksis

I projektperioden vil vi løbende gennemføre lokale interviews, der skal formidle praksiserfaringer og læring om, hvilken oplevet værdi personlige statements skaber for både medarbejdere, peers og brugere samt hvordan man lykkes med bedre inddragelse.

Udvikling af kursus for pårørende peers og rådgivere

Med udgangspunkt i det nuværende kursus i inddragelsesfacilitering udvikles et nyt kursustilbud rettet mod medarbejdere og peers med pårørende kontakt. Kursusforløbet gennemføres som pilot og efterfølgende to gange i projektperioden.

Projektets kerne - personlige statements

Personlige statements er et fire spørgsmål, man kan bruge til at forberede sig inden mødet og møder med medarbejdere under fx en indlæggelse i psykiatrien, eller til et myndighedsmøde i socialpsykiatrien eller jobcenter. Man kan lave personlige statements når man vil og kan bruge dem til hvad man vil.

Når man laver personlige statements beskriver man i egne ord sig selv, og hvad der er vigtigt for en, så det synliggøres både for en selv og andre. Samtidig beskriver man, hvad man gerne vil have hjælp til, men ikke præcis hvilken hjælp, man gerne vil have.

Strukturen i personlige statements

Et lavpraktisk A4-ark

Hvad har vi lært

Projekt Fra Tavs Viden til Aktive Partnerskaber bygger videre på viden fra to aktionslæringsforløb som gennemførtes i hhv. 2021 og 2021  i hele landet. Aktionerne har givet et indblik i nogle af de væsentlige behov og udfordringer man kan sidde med som borger med behov for behandling eller støtte fra en offentlig indsats.

Aktionslæringsforløb #1 (2021)

I 2021 deltog 13 lønnede peer-medarbejdere og deres kollegaer i det første aktionslæringsforløb. Deltagerne var fordelt på fire regioner og to kommuner i hhv. øst og vest.

Formålet med aktionen var at undersøge, om en bestemt måde at arbejde med psykiatribrugeres præferencer på, kaldet personlige statements kan understøtte en mere inddragende og recovery-orienteret tilgang og om det er realistisk at implementere i praksis.

Aktionslæringsforløb #2 (2022)

I 2022 deltog 20 peer-medarbejdere fra regioner og kommuner i hele landet i at undersøge, hvorvidt personlige statements kunne anvendes til at forberede sig til møder.

Afprøvningen er sket ved, at peer-medarbejdere har støttet brugere af den regionale behandlingspsykiatri samt den kommunale socialpsykiatri i at lave personlige statements som brugerne har kunne anvende til myndighedsmøder, behandlingsmøder og andre møder.

Formålet var at undersøge om personlige statements fremmer recovery-orienteret praksis og bidrager til mere ligeværdige og personcentrerede møder.

Artikler om & fra projektet

Baggrunden for projektet

Udfordringerne med befolkningens mentale sundhed er kendte og voksende. Samtidig er det alment accepteret, at mennesker kan komme sig af selv alvorlige psykiske vanskeligheder. At komme sig, kaldes også recovery. Det gælder ikke længere, at ‘en gang syg, altid syg.’ Det er derfor afgørende, at den støtte der gives, bidrager til, at man kommer sig, så man ikke udvikler mere vedvarende mentale sundhedsproblemer.

Det er imidlertid ikke lykkes indsatserne at omstille sig til recovery-orienteret praksis. Studier finder løbende at; ”recovery er accepteret, men der mangler veje til at gå fra retorikken om recovery, til det konkrete samarbejde.” (Borg mfl, 2009). Enkelte studier konstaterer endda, at man har; ”failed to achieve consensus on how to realize the vision of recovery” (Yarborough mfl, 2016). Der er med andre ord en forståelse af, at recovery er mulig, men det stadig en udfordring at identificere konkrete praksisser, der hjælper flere med at leve et godt liv med deres sygdom.

Uklarheden om, hvad der konkret kendetegner recovery-orienteret praksis, stiller store krav til den enkelte peer, som forventes både at kunne vise vejen for kollegaerne samt tilpasse sig den eksisterende praksis. Der er derfor behov for at tydeliggøre peers rolle i forhold til opgaver og samspil med indsats og brugere, hvis peers skal spille den tiltænkte rolle i omstillingen til recovery.

Projektets parter

Har du spørgsmål?

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere.

Gå til kontaktsiden
Scroll to Top